การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
                     O1    โครงสร้าง
                     O2    ข้อมูลผู้บริหาร
                     O3    อำนาจหน้าที่
                     O4    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
                     O5    ข้อมูลการติดต่อ
                     O6    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                     O7    ข่าวประชาสัมพันธ์
                     O8    Q&A
                     O9    Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2  การบริหาร
                     O10   แผนดำเนินงานประจำปี
                     O11   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
                     
O12   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
                     O13   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                     O14   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
                     O15   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
                     
O16   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
                     O17   E-service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3  การบริหารงานงบประมาณ
                     O18   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                     O19   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปี รอบ 6 เดือน
                     O20   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                     O21   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
                     O22   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                     O23   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
                     O24   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                     O25   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                     O26   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                     O27   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                     O28   รายงานผลการบริหารและพันาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่  9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส
                     O29   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
                     O30   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องการทุจริต
                     O31   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
                     O32   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
                     O33   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่  10.1   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
                     O34   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
                     O35   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
                     O36   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
                     O37   การดำเนินการเพือจัดการความเสี่ยงการทุจริต
                     O38   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
                     O39   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
                     O40   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
                     O41   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
                     O42   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                     O43   การดำเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน