การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
      ข้อมูลพื้นฐาน
                     O1    โครงสร้าง
                     O2    ข้อมูลผู้บริหาร
                     O3    อำนาจหน้าที่
                     O4    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
                     O5    ข้อมูลการติดต่อ
                     O6    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     การประชาสัมพันธ์
                     O7    ข่าวประชาสัมพันธ์
     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
                     O8    Q&A
                     O9    Social Network
                     O10  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2  การบริหาร
     การดำเนินงาน
                     O11   แผนดำเนินงานประจำปี
                     O12   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
                     
O13   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     การปฏิบัติงาน
                     O14   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                     O15   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
                     O16   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
                     
O17   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
                     O18   E-service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3  การจัดซื้อจัดจ้าง
     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                     O19  
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
                     O20   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                     O21   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
                     O22   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                     O23   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                     O24   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                     O25   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                     O26   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่  9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส
     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุุจริตและประพฤติมิชอบ
                     O27   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                     O28   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                     O29   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                     O30  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่  10.1   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
     นโยบาย No Gift Policy
                     O31   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย 
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
                     O32   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
                          O33   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
                     O34   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
                     O35   การดำเนินการเพือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     
แผนป้องกันการทุจริต
                     O3ุ6   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
                     O37   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
                     O38   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
     มาตรการเสริมสร้้างมาตรฐานทางจริยธรร
                     
O39   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
                     O40   การขับเคลื่อนจริยธรรม
                     
O41   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
                     O42   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                     O43   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน