E-Service

บริการออนไลน์ แบบยื่นคำร้องขอรับบริการงานกองช่าง
   

บริการออนไลน์ เรื่อง ระบบจองคิวออนไลน์
   

บริการออนไลน์ เรื่อง แจ้งเรื่องราวการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย

                               
 บริการออนไลน์ แบบแสดงความจำนงขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและขอใช้ถังขยะ
                                      
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด