ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
ประวัติเทศบาล


ประวัติเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2010 เวลา 20:31 น.

    1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
    เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เป็นเทศบาลที่เปลี่ยนฐานะมาจากสุขาภิบาล เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีพื้นที่ทั้งหมด 8.22 ตารางกิโลเมตร

    2. ที่ตั้งและอาณาเขต

    เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 47 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้
  - ทิศเหนือ ติดกับอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
  - ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  - ทิศใต้ ติดกับอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
  - ทิศตะวันตก ติดกับ ติดกับอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

     3. เขตการปกครอง
    เทศบาลตำบลเกษตรวิสัยอยู่ในพื้นที่ตำบลเกษตรวิสัยทั้งหมด ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน 13 ชุมชน

     4. สภาพภูมิอากาศ
    เทศบาลตำบลเกษตรวิสัยมีสภาพทางภูมิศาสตร์โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ดินปนทรายอยู่ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ มีลำน้ำสำคัญไหลผ่านคำ ลำกุดกู่ สภาพน้ำใต้ดินจืดและกร่อย

     5. ลักษณะภูมิอากาศ
    ลักษณะโดยทั่วไปเป็นเมืองร้อน เนื่องจากช่วงมรสุมหรือฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม มีลมพายุฝ่ายใต้ หรือตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุม ประกอบกับมีพายุเขตร้อนเลื่อนผ่านหรือเฉียดเข้าใกล้ เป็นเหตุให้ช่วงดังกล่าวมีฝนตกหนาแน่น เมื่อรวมทั้งปีแล้วอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ แต่จะมีอากาศหนาวเย็นบ้างเฉพะฤดูหนาว

     6. สภาพโครงสร้างพื้นฐาน
      การคมนาคม
    เทศบาลตำบลเกษตรวิสัยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกที่มีเส้นทางติดต่อกันได้หลายจังหวัดโดยสะดวก เช่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดยโสธร
      การไฟฟ้า
    หมู่บ้านในเขตเทศบาลเกษตรวิสัยมีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 11 หมู่บ้าน
      การประปา
   การประปาอยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค สามารถให้บริการผู้ใช้น้ำประปาประมาณร้อยละ 60 % ของพื้นที่
      การสื่อสารโทรคมนาคม
    หมู่บ้านในเขตเทศบาลเกษตรวิสัย มีบริการโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

      7. สภาพทางเศรษฐกิจ
      การตั้งถิ่นฐาน
     ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นชุมชน ประชาชนร้อยละ 90 ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณถนนสายหลักในชุมชน มีเพียงส่วนน้อยที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามไร่นา
      การเกษตรกรรม
     ประชาชานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการทำนาเป็นหลัก และมีบางครอบครัวที่ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่ายตามฤดูกาล ด้านการปศุสัตว์และการประมงนิยมเลี้ยงวัว ควาย ขุดบ่อเลี้ยงปลา ปัจจุบันนิยมทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานมากขึ้น
      การอุตสาหกรรม
    ในเขตเทศบาลเกษตรวิสัย ไม่มีโรงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น โรงสีข้าว
     การพานิชยกรรม/การบริการ
    ในเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยมีตลาดสดจำนวน 2 แห่ง มีร้านค้าปลีกและส่งประมาณ 200 ร้าน มีโรงแรม 1 แห่ง
     การประกอบอาชีพและรายได้
    ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าคนละ 20,000 บาทต่อปี

     8. สภาพทางสังคม
     ประชากร
     เทศบาลตำบลเกษตรวิสัยมีประชากรทั้งสิ้น 13,626 คน แยกเป็นชาย 6,703 คน หญิง 6,923 คน ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 กันยายน 2547 )
     การศึกษา
     ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับและมีจำนวนไม่น้อยที่จบการศึกษาระดับสูง ในเขตเทศบาลมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน 4 แห่ง
     ศาสนาและวัฒนธรรม
     ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 7 แห่ง ประเพณีที่จัดยิ่งใหญ่คือ แห่เทียนเข้าพรรษา งานลอยกระทง งานสงกรานต์ และประเพณีบุญบ้องไฟ
     การสาธรณสุข
     เขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยมีโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง จำนวน 1 แห่ง สำนักงานสาธารณสุข 1 แห่ง คลีนิคเอกชน 2 แห่ง
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     ในเขตเทศบาลเกษตรวิสัยไม่มีคดีอุกฉกรรจ์รุนแรงเกิดขึ้น คงมีเพียงคดีการพนัน คดีลักเล็กขโมยน้อยบ้างเท่านั้น

     9. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ทรัพยากรดิน
    ที่ดินส่วนใหญ่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและการทำนา
     ทรัพยากรน้ำ
    แหล่งน้ำที่สำคัญคือลำกุดกู่ ใช้ประโยชน์ในการบริโภคและทำการประมง
     สภาพแวดล้อม
  มีสวนสาธารณะ 1 แห่ง สิ่งแวดล้อมเรื่องขยะ น้ำเน่าเสียยังไม่รุนแรงนัก จะมีบ้างก็ฉ๖)ยหาฝุ่นละอองตามถนนหนทาง

      10. การเมืองการบริการ
     การมีส่วนร่วมของประชาชน
    ประชาชนในเขตเทศบาลมีการตื่นตัวทางการเมืองค่อนข้างสูง แต่เนื่องจากส่วนหนึ่งอพยบไปทำงานที่อื่นจำนวนผู้ใช้สิทธิ์จึงค่อนข้างต่ำ
     การแบ่งเขตเลือกตั้ง
    การแบ่งเขตสมาชิกเทศบาล แบ่งเป็น 2 เขตการเลือกตั้ง