ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
คู่มือการหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2020 เวลา 10:44 น.

คัมภีร์วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
คู่มือการจัดทำงบประมาณ
คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
คู่มือเบิกจ่่ายตรง สปสช
คู่มือปฎิบัติงานธุรการและสารบรรณ
คู่มือปฏิบัติงานความรับผิดทางละเมิด
คู่มือพัสดุ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2020 เวลา 11:01 น.