แหล่งท่องเที่ยว

กู่กระโดน

ข้อมูลสถานที่

กู่กระโดนเป็นโบราณสถานก่อสร้างด้วยศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ลักษณะ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในบริเวณกู่กระโดนได้มีการพบทับหลังตกอยู่บริเวณโบราณสถาน 2 ชิ้น เป็นภาพเล่าเรื่อง ชิ้นแรกเป็นภาพคนจํานวนมาก ด้านขวาสุดของภาพเป็นภาพวานร มอบสิ่งของกับสตรี สันนิษฐาน เป็นภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “หนุมานถวายแหวน” ส่วนทับหลังอีกชิ้นสลักเป็นรูปสตรียืนแบกสิ่งของ ซึ่งอาจเป็นคานหรือคันศรอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว มีรูปบุคคลขนาดเล็กกว่า นั่งแสดงความเคารพอยู่ด้านข้าง ซึ่งยังไม่อาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นภาพสลักจากเรื่องใด เมื่อพิจารณารูปแบบของทับหลัง โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายของบุคคล จัดอยู่ในศิลปะเขมรแบบบาปวนตอนปลายอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 กู่กระโคน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2478 ซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานที่งดงามสําควรแก่การ เที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง

ลักษณะเด่น

- โบราณสถานที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชุมชน
 

ประวัติ

กู่กระโดน ตั้งอยู่ในคูเมืองกําแพงเมือง เมืองเกษตรวิสัย บริเวณวัดธาตุ ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม 2478 หน้าที่ 3679-3717 และต่อมาภายหลังได้รับการประกาศขอบเขตในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 124 วันที่ 12 กันยายน 2540 มีเนื้อที่ ประมาณ 1 ไร่ 43.43 ตารางวา