หน่วยตรวจสอบภายใน

นายวิชิต โพธาราม
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย

น.ส.ฌัชชา สมานสุข
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ