ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
๑. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒

     สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒

๒. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

๔. ประมลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น

    ๔.๑. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น


    ๔.๒ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย

๕.แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts  เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตน
    ตามจริยธรรม