ดาวน์โหลดเอกสาร
ใบลา
ใบลาพักผ่อน Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 7402
ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 7406

คู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.11 KB 7601

E-Service
คำร้องทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 7393
คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง Word Document ขนาดไฟล์ 24.67 KB 7396
คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 7389
คำขอหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร ขนาดพื้นที่ ๑-๒๐๐ ตารางเมตร Word Document ขนาดไฟล์ 44.51 KB 7393
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 32.02 KB 7390
คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร ที่มีพื้นที่ มากกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร Word Document ขนาดไฟล์ 40.04 KB 7390
คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.52 KB 7386
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 22.76 KB 7389