ดาวน์โหลดเอกสาร
ใบลา
ใบลาพักผ่อน Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 1874
ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 1885

คู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.11 KB 1877

E-Service
คำร้องทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 1874
คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง Word Document ขนาดไฟล์ 24.67 KB 1873
คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 1874
คำขอหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร ขนาดพื้นที่ ๑-๒๐๐ ตารางเมตร Word Document ขนาดไฟล์ 44.51 KB 1873
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 32.02 KB 1872
คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร ที่มีพื้นที่ มากกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร Word Document ขนาดไฟล์ 40.04 KB 1872
คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.52 KB 1872
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 22.76 KB 1873